Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden Webshop MijnCoach

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Webshop en de klant.
 
1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.
 
1.3 Webshop MijnCoach kan indien sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling, zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.
 
1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Webshop MijnCoach en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Webshop MijnCoach in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 
2. Totstandkoming van de overeenkomst
 
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
3. Prijzen
 
3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Webshop MijnCoach bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en excl. verzendkosten.
 
4. Levering
 
4.1 Aflevering door Webshop MijnCoach geschiedt in de plaats van vestiging van Webshop MijnCoach door afgifte aan de eerste vervoerder. Webshop MijnCoach bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant. 

4.2 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.3 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Webshop MijnCoach in overleg met de klant trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren of het reeds betaalde bedrag aan de klant terug te betalen.

 4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt   geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.5 De terugkomende, vaste klant is verplicht Webshop MijnCoach van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Webshop MijnCoach geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Webshop MijnCoach bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Webshop MijnCoach om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
 
4.6 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Webshop MijnCoach hiervan op de hoogte te stellen.
 
5. Betaling
 
5.1 U dient of contant bij afhalen/aflevering of per IDeal, of per bank- of giro of per credit card*(indien mogelijk) of per PayPal te betalen.

5.2 Indien Webshop MijnCoach toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 10,- verschuldigd. Webshop MijnCoach kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5.6 Indien u heeft besteld via rembours en u neemt deze bestelling niet in ontvangst, dan zijn wij genoodzaakt 18,- aan kosten in rekening te brengen.

6. Eigendomsvoorbehoud
 
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Webshop MijnCoach, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.
            
6.2 Webshop MijnCoach is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Webshop MijnCoach zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door Webshop MijnCoach geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren indien de supplementen zich in de originele verpakking van de fabrikant bevinden, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De geretourneerde artikelen mogen niet geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongeopend zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Webshop MijnCoach de klant de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen, terug.

7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten: Voedingssupplementen waarvan de verzegeling verbroken is.
 
7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Webshop MijnCoach accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8. Aansprakelijkheid
 
8.1 Webshop MijnCoach is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. 


9. Transportrisico
 
9.1 Webshop MijnCoach draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
 
9.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Webshop MijnCoach in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Webshop MijnCoach over.
 
9.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Webshop MijnCoach naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Webshop MijnCoach gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.
 

10. Geschillen
 
10.1 Op alle overeenkomsten tussen Webshop MijnCoach en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Webshop MijnCoach en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Webshop MijnCoach is gevestigd bevoegd, tenzij Webshop MijnCoach voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.


11. Privacy

11.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Webshop MijnCoach gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

11.2 Webshop MijnCoach zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.
 

12. Gebruik
 
12.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart-, lever-, nier- of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrootte prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.
        
12.2 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingsupplement.
        
12.3 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering zonder uw therapeut te raadplegen. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt of de houdbaarheidsdatum overschreden is.
        
12.4 Producten die aangeschaft zijn bij Webshop MijnCoach dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.
            
12.5 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op Webshop MijnCoach voor eigen rekening. 

12.6 Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.


13. Overige Bepalingen
 
13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Webshop MijnCoach al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Webshop MijnCoach kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Webshop MijnCoach is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

©MijnCoach, 2014